Nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của các doanh nghiệp chế biến gỗ tại thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 55-65
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát đối với 77 doanh nghiệp, bao gồm 14 doanh nghiệp lớn và 63 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố thông tin chi phí có ảnh hưởng lớn nhất đến việc định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí của doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hà Nội, kế đến là các nhân tố quy mô sản xuất, mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán và thị phần. Chiến lược cạnh tranh, mức độ cạnh tranh trong môi trường kinh doanh và đặc điểm sản phẩm không ảnh hưởng đến áp dụng phương pháp định giá bán sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí tại các doanh nghiệp trong phạm vi của nghiên cứu này.
Từ khóa: Định giá trên cơ sở chi phí, quy mô, thông tin chi phí
Tra cứu bài báo