Nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng kế toán chi phí dựa trên hoạt động tại các trường đại học Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 66-75
Tóm tắt: Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định áp dụng kế toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại các trường Đại học Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện qua khảo sát 266 đối tượng là kế toán và kế toán trưởng tại 60 trường Đại học Việt Nam. Với công cụ phân tích hồi quy Binary, nghiên cứu cho thấy, ý định áp dụng kế toán ABC tại các trường đại học Việt Nam bị ảnh hưởng lớn nhất là nhận thức về lợi ích áp dụng ABC và chất lượng công nghệ thông tin nhưng cũng sẽ gặp rào cản lớn bởi nhận thức bất lợi khi áp dụng ABC. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra các định hướng nhằm tăng cường sự ủng hộ và đẩy mạnh việc áp dụng kế toán ABC tại trường đại học Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Áp dụng, kế toán chi phí dựa trên hoạt động, đại học, ý định hành vi
Tra cứu bài báo