Ứng dụng lý thuyết hành vi dự định mở rộng giải thích ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 86-94
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, khung lý thuyết hành vi dự định (TPB) được phát triển để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện năng của nhân viên văn phòng. Nghiên cứu đã kiểm định ảnh hưởng của bốn yếu tố gồm thái độ, chuẩn mực quy phạm, chuẩn mực hình mẫu và kiểm soát hành vi cảm nhận tới ý định của nhân viên. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 384 nhân viên văn phòng đang làm việc ở thành phố Hà Nội và được đưa vào phân tích bằng phần mềm SmartPLS 3.0. Phân tích mô hình cấu trúc bình phương bé nhất (PLS-SEM) được thực hiện nhằm kiểm tra mối quan hệ cả trực tiếp và gián tiếp giữa các yếu tố trong mô hình nghiên cứu. Cả bốn yếu tố đề xuất trong mô hình đều ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiết kiệm điện năng. Đồng thời, thái độ còn đóng vai trò trung gian trong sự ảnh hưởng của chuẩn mực quy phạm và chuẩn mực hình mẫu.
Từ khóa: Ý định tiết kiệm điện năng, nhân viên văn phòng, lý thuyết hành vi dự định
Tra cứu bài báo