Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại sản phẩm nội y của nữ giới

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 129-142
Tóm tắt: Khách hàng có trải nghiệm tốt với sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp sẽ có xu hướng mua lặp lại nhiều hơn và truyền bá thông tin tích cực đến với các khách hàng. Ngày nay, khách hàng có cả trải nghiệm trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Nghiên cứu này thực hiện nhằm kiểm định sự ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng (bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp) đến ý định mua lặp lại sản phẩm nội y của phụ nữ. Phương pháp phân tích PLS-SEM được sử dụng trong phân tích dữ liệu được thu thập qua khảo sát 516 khách hàng nữ có trải nghiệm mua sắm nội y theo hai phương thức trực tiếp và trực tuyến. Nghiên cứu đã kiểm định giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp của các khía cạnh trải nghiệm khách hàng trực tiếp và trải nghiệm khách hàng trực tuyến đến ý định mua lặp lại. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định tác động gián tiếp của trải nghiệm khách hàng (trực tiếp và trực tuyến) đến ý định mua lặp lại thông qua yếu tố niềm tin.
Từ khóa: Trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm khách hàng trực tuyến, trải nghiệm khách hàng trực tiếp, ý định mua lặp lại, nội y.
Tra cứu bài báo