Ảnh hưởng của yếu tố thời lượng và yếu tố tương đồng trong quảng cáo trên podcast tới nhận thức thương hiệu của sinh viên Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 88-98
Tóm tắt: Bài báo này sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng của quảng cáo trên Podcast. Dựa trên cơ sở lý thuyết về nhận thức thương hiệu (brand awareness), bài báo chỉ ra ảnh hưởng của yếu tố thời lượng và yếu tố tương đồng trong quảng cáo trên Podcast tới nhận thức thương hiệu của người nghe trên nhóm đối tượng sinh viên tại địa bàn Hà Nội. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các quảng cáo trên Podcast có độ dài khác nhau thì có tác động khác nhau tới nhận thức thương he, và sự tương đồng của nội dung quảng cáo và nội dung Podcast cũng có tác động tới nhận thức thương hiệu của người nghe.
Từ khóa: Quảng cáo trên podcast, nhận thức thương hiệu, thời lượng quảng cáo, tính tương đồng nội dung.
Tra cứu bài báo