Các logic thể chế và chiến lược đổi mới sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất thủ công

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 38-47
Tóm tắt: Các nghiên cứu về hành vi thường chú trọng tới phản ứng ở cấp độ cá nhân hoặc tổ chức hơn là cấp độ sản phẩm tại tổ chức lai. Nghiên cứu này sẽ xác định các chiến lược thích ứng với logic thể chế của doanh nghiệp thủ công trong đổi mới sản phẩm. Phương pháp nghiên cứu định tính được triển khai với 04 cuộc phỏng vấn sâu nghệ nhân - doanh nhân. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, ngoài chiến lược tách biệt và kết hợp, một chiến lược mới đã được phát hiện. Phát hiện này không những cung cấp thêm tri thức mới về cách thức phản ứng tại tổ chức lai trước những logic đối lập, mà còn gợi mở hành động chính sách cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực thủ công.
Từ khóa: Đổi mới sản phẩm, logic thể chế, thủ công
Tra cứu bài báo