Các yếu tố tác động đến niềm tin thương hiệu và ý định mua sản phẩm thương hiệu thời trang nội địa của giới trẻ tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 78-87
Tóm tắt: Niềm tin là một yếu tố đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu về ý nghĩa đối với hành vi người tiêu dùng. Ở Việt Nam, các thương hiệu nội địa, đặc biệt là các thương hiệu thời trang nội địa, chưa có được sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến niềm tin thương hiệu thời trang nội địa của giới trẻ trong độ tuổi từ 18 - 25 trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy tác động tích cực của các nhân tố sau: (1) Nhận thức giá trị, (2) Truyền thông thương hiệu, (3) Nhận thức rủi ro, (4) Nhận thức chất lượng tới niềm tin thương hiệu thời trang nội địa của giới trẻ Hà Nội. Riêng biến tính cách thương hiệu được đưa vào mô hình nghiên cứu nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận về mối quan hệ của biến này với niềm tin thương hiệu. Kết quả nghiên cứu đóng góp các hàm ý chiến lược cho các thương hiệu thời trang nội địa Việt Nam.
Từ khóa: Thời trang nội địa, niềm tin thương hiệu, giới trẻ Hà Nội
Tra cứu bài báo