Khám phá quá trình giải học cá nhân: nghiên cứu trường hợp của giảng viên đại học

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 119-128
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phá về quá trình giải học cá nhân, qua đó đóng góp vào khoảng trống nghiên cứu và tăng cường hiểu biết về vấn đề này. Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Cụ thể, tác giả đã phỏng vấn sâu ba giảng viên của một trường đại học để xây dựng các tình huống điển hình. Lý thuyết học tập tổ chức kết hợp với cách tiếp cận giải học chuyển đổi được sử dụng làm nền tảng để thiết kế và triển khai nghiên cứu. Dựa theo đó, các tình huống điển hình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên đại học được thảo luận theo mô hình học tập vòng lặp kép. Kết quả nghiên cứu được thảo luận trong bài viết cùng các đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Giải học cá nhân, giảng viên đại học, học tập tổ chức, học tập vòng lặp kép, giải học chuyển đổi
Tra cứu bài báo