Mức độ thực thi tạo thuận lợi thương mại của Việt Nam đối với ngành nông nghiệp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 2-12
Tóm tắt: Sau 5 năm từ khi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới có hiệu lực, Việt Nam đã chủ động thực thi các cam kết tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Mặt hàng nông sản do tính chất dễ hư hỏng và nhạy cảm cao với thời gian giao dịch tại biên giới nên phụ thuộc rất lớn vào quá trình minh bạch hoá thông tin, đơn giản hoá thủ tục và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đặc thù cho ngành nông nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu nhằm hệ thống hoá các tiêu chí đánh giá mức độ thực thi tạo thuận lợi thương mại trong nông nghiệp, phân tích sơ bộ về mức độ thực thi tạo thuận lợi thương mại trong nông nghiệp của Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại trong nông nghiệp.
Từ khóa: Nông nghiệp, đơn giản hoá, tạo thuận lợi thương mại, minh bạch hoá
Tra cứu bài báo