Tác động của trí tuệ cảm xúc tới sự căng thẳng trong học tập của sinh viên đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 110-118
Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu là tìm hiểu tác động của trí tuệ cảm xúc đến sự căng thẳng trong học tập của sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu chính nhóm tác giả sử dụng trong bài là phương pháp nghiên cứu kết hợp, thực hiện dựa trên việc nghiên cứu định lượng và dùng định tính để giải thích kết quả định lượng. Với kích thước mẫu khảo sát là 303 người, nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích gồm: kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 thành tố thuộc trí tuệ cảm xúc: (1) tính đa cảm, (2) khả năng tự kiểm soát, (3) hạnh phúc có ảnh hưởng đến 2 thành tố thuộc căng thẳng trong học tập: (1) Căng thẳng liên quan đến kỳ vọng học tập và (2) căng thẳng liên quan đến các công việc trường của sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã gợi ý một số giải pháp nhằm làm giảm căng thẳng trong học tập thông qua tăng trí tuệ cảm xúc.
Từ khóa: Trí tuệ cảm xúc, căng thẳng trong học tập, sinh viên, Hà Nội
Tra cứu bài báo