Mối quan hệ giữa tỷ lệ an toàn vốn và các biến số kinh tế vĩ mô

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302, tháng 08 năm 2022, tr. 13-22
Tóm tắt: Yêu cầu vốn là một vấn đề ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, được coi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng vì ngân hàng đóng một vai trò to lớn trong nền kinh tế. Bài báo này xem xét mối quan hệ giữa mức độ an toàn vốn và các đặc điểm của ngân hàng, tăng trưởng tín dụng cũng như các biến số kinh tế vĩ mô. Trong khuôn khổ lý thuyết, nghiên cứu sẽ cung cấp cho người đọc những khía cạnh cơ bản về an toàn vốn và rủi ro ngân hàng. Phân tích thực nghiệm mô tả mẫu các ngân hàng được sử dụng cho mô hình kinh tế lượng và ảnh hưởng của các biến đối với mức an toàn vốn. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa an toàn vốn và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu đối với tiền gửi trong khi chỉ ra mối quan hệ nghịch đảo giữa an toàn vốn và lợi nhuận trên tài sản, tăng trưởng tín dụng, lạm phát, và quy mô ngân hàng.
Từ khóa: Tỷ lệ an toàn vốn, đặc điểm ngân hàng, tăng trưởng tín dụng, biến vĩ mô
Tra cứu bài báo