Ảnh hưởng của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế: tổng quan và xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 155-163
Tóm tắt: Tình trạng lạm phát trong thời gian gần đây tại các quốc gia là hậu quả trực tiếp của nới lỏng tiền tệ nhằm kích thích kinh tế trong và sau thời kỳ của đại dịch Covid-19, hơn nữa, lạm phát còn bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Tình trạng này trực tiếp tác động tới nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết này tổng quan các nghiên cứu về lạm phát và tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế, qua đó xây dựng được mô hình thực nghiệm kiểm định mối quan hệ phi tuyến tính giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Bài viết đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng phương pháp tự hồi quy với mẫu nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022 nhằm xác định ngưỡng lạm phát phù hợp đối với Việt Nam.
Từ khóa: Lạm phát, ngưỡng lạm phát, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam
Tra cứu bài báo