Các nhân tố tác động tới lựa chọn cơ sở y tế của người dân ở khu vực nông thôn Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 69-80
Tóm tắt: Bài viết này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ sở y tế của người dân ở khu vực nông thôn ở Việt Nam. Ứng dụng mô hình logit đa thức với dữ liệu được trích xuất từ bộ VHLSS năm 2018, kết quả cho thấy các đặc điểm của cá nhân và hộ gia đình có tác động đến lựa chọn cơ sở y tế của các cá nhân. Bảo hiểm y tế góp phần tăng khả năng lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh tại tuyến xã, huyện. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những người thuộc các nhóm yếu thế hơn trong xã hội như người dân tộc thiểu số, người có thu nhập thấp hơn ít được tiếp cận với cơ sở y tế tuyến trên. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho các cơ quan nhà nước.
Từ khóa: VHLSS, cơ sở y tế, bảo hiểm y tế
Tra cứu bài báo