Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng đường cao tốc đầu tư theo hình thức BOT của người dân

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 91-100
Tóm tắt: Bài nghiên cứu thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng đường cao tốc đầu tư theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) của người dân. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát người dân và thu về 306 phiếu khảo sát hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng đường cao tốc BOT của người dân, bao gồm Tính hữu ích cảm nhận, Nhận thức kiểm soát hành vi, Chuẩn chủ quan, Điều kiện thuận lợi và cuối cùng là Sự mất niềm tin vào cơ quan quản lý. Trong đó, yếu tố mới được nhóm đề xuất là Sự mất niềm tin vào cơ quan quản lý có mức độ tác động lớn nhất. Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao ý định sử dụng đường cao tốc BOT của người dân trong thời gian tới.
Từ khóa: Đường cao tốc BOT, Hợp tác công tư (PPP), Ý định sử dụng, Mất niềm tin
Tra cứu bài báo