Cảm nhận về công bằng tổ chức và sự ủng hộ của cá nhân với thay đổi của tổ chức: Vai trò trung gian của sự sẵn sàng cho thay đổi

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 111-120
Tóm tắt: Vai trò quan trọng của công bằng tổ chức đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu và thực tiễn quản lý. Nghiên cứu này tìm hiểu về vai trò của công bằng tổ chức trong bối cảnh tổ chức thực hiện thay đổi dựa trên việc xem xét mối liên hệ giữa sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức với công bằng tổ chức và các kết quả đầu ra là hành vi ủng hộ thay đổi và ý định nghỉ việc. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên dữ liệu từ 364 người trả lời tại các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hóa đã ủng hộ 14 trong 21 giả thuyết nghiên cứu được đề nghị. Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của công bằng tổ chức trong việc làm gia tăng sự sẵn sàng cho thay đổi, qua đó tăng cường hành vi ủng hộ thay đổi và làm giảm ý định nghỉ việc của các cá nhân trong bối cảnh tổ chức thực hiện thay đổi.
Từ khóa: Sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức, công bằng tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hành vi ủng hộ thay đổi
Tra cứu bài báo