Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 173-182
Tóm tắt: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đóng vai trò to lớn trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt ở những nước đang phát triển khi nhu cầu vốn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế vượt quá khả năng tích lũy. Bài viết phân tích thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ODA ở Việt Nam bằng số liệu ODA thu thập trong giai đoạn 2015 -2020, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ODA ở Việt Nam như nâng cao chất lượng lập chiến lược, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hài hòa các thủ tục giữa quy định của Việt Nam và các nhà tài trợ, nâng cao trình độ nhân lực quản lý dự án ODA, áp dụng đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các dự án ODA.
Từ khóa: Hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông
Tra cứu bài báo