Phân tích cấu trúc phụ thuộc của các cổ phiếu được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh - tiếp cận đồ thị lọc phẳng cực đại

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 46-56
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi dùng đồ thị lọc phẳng cực đại PMFG (Planar Maximally Filtered Graphs) để mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mã cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Từ đồ thị PMFG, danh mục đầu tư sẽ được xây dựng lần lượt trên nhóm các mã cổ phiếu trung tâm và trên nhóm các mã cổ phiếu ngoại vi của đồ thị. Việc so sánh hiệu quả của các danh mục nhận được sẽ cho biết vai trò của mối quan hệ giữa các mã cổ phiếu trong việc thiết lập danh mục đầu tư để từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Với thị trường chứng khoán Việt Nam, danh mục đầu tư trên nhóm cổ phiếu ngoại vi cũng mang lại hiệu quả vượt trội, ngoại trừ giai đoạn 2019-2020, khi nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Từ khóa: Danh mục đầu tư, đồ thị mạng PMFG, hiệu quả danh mục
Tra cứu bài báo