Xây dựng danh mục tối ưu với kỹ thuật phân cụm chuỗi thời gian - trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 14-25
Tóm tắt: Việc xây dựng danh mục tối ưu trong thực tế không chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa lợi nhuận – rủi ro mà còn tính đến chi phí quản trị, được thể hiện bởi số lượng cổ phiếu trong danh mục. Bài viết này tiến hành xây dựng danh mục tối ưu cho thị trường chứng khoán Việt Nam theo cách tiếp cận mới, gồm hai giai đoạn. Đầu tiên, kỹ thuật phân cụm với chuỗi thời gian sẽ được thực hiện để phân cụm các cổ phiếu. Từ các cụm này, các cổ phiếu đại diện sẽ được chọn dựa trên chỉ số Sharpe. Ở giai đoạn tiếp theo, thuật toán tối ưu Markowitz được áp dụng cho nhóm các cổ phiếu đại diện để lựa chọn ra được danh mục tối ưu. Kết quả thực nghiệm cho thấy, danh mục tối ưu tìm được bằng phương pháp này tốt hơn đáng kể so với thị trường (đại diện bởi VN-Index) trong giai đoạn nghiên cứu cả về lợi suất trung bình và tỷ suất lợi suất trên rủi ro.
Từ khóa: Phân cụm K-means, Tối ưu hóa danh mục đầu tư, Phân cụm chuỗi thời gian, VNIndex
Tra cứu bài báo