Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và nắm giữ tiền mặt: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303, tháng 09 năm 2022, tr. 24-33
Tóm tắt: Nghiên cứu này đi sâu phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Dựa trên phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu quan sát gồm 1.467 quan sát trong giai đoạn 2011-2020, kết quả phân tích chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và nắm giữ tiền mặt. Tính vững của kết quả thực nghiệm được đảm bảo khi sử dụng các kỹ thuật hồi quy khác nhau như OLS, FE và GMM. Hơn nữa, bằng việc phân chia mẫu nghiên cứu thành nhóm các doanh nghiệp năng lượng và nhóm các các doanh nghiệp phi năng lượng, kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và nắm giữ tiền mặt chỉ đúng với các doanh nghiệp phi năng lượng. Ngược lại, trách nhiệm xã hội tương quan nghịch chiều với nắm giữ tiền mặt với các doanh nghiệp năng lượng. Kết quả nghiên cứu gợi mở những hàm ý chính chính sách quan trọng đối với các nhà quản trị nhằm hướng tới mục tiêu gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ thông qua việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Từ khóa: Vấn đề người đại diện, nắm giữ tiền mặt, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, các bên liên quan, Việt Nam
Tra cứu bài báo