Nghiên cứu ý định tiếp tục sử dụng mạng xã hội zalo: Từ góc nhìn lý thuyết mạng lưới xã hội và lý thuyết vốn xã hội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303, tháng 09 năm 2022, tr. 55-66
Tóm tắt: Gần đây, đã có nhiều người dùng từ bỏ ý định tiếp tục sử dụng mạng xã hội. Bài viết này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định tiếp tục sử dụng mạng xã hội Zalo, dưới góc nhìn của lý thuyết mạng lưới xã hội và lý thuyết vốn xã hội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đối với số liệu được thu thập từ 339 người dùng đang sử dụng Zalo. Kết quả phân tích dữ liệu chỉ ra rằng các giả thuyết đề xuất đều được ủng hộ. 8 yếu tố: kích thước mạng, số lượng bạn bè, quan hệ tương tác xã hội, sự bổ sung, sự tương thích, nhận thức giá trị, sự hài lòng và sự tin tưởng có ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng Zalo. Trong đó, sự tin tưởng là yếu tố tác động mạnh nhất đến ý định tiếp tục sử dụng Zalo.
Từ khóa: Mạng xã hội Zalo, ngoại tác mạng, nhận thức giá trị, quan hệ tương tác xã hội, sự hài lòng, sự tin tưởng
Tra cứu bài báo