Những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của người khuyết tật: Nghiên cứu thực nghiệm tại miền Bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303, tháng 09 năm 2022, tr. 98-108
Tóm tắt: Người khuyết tật là một trong những nhóm người yếu thế trong xã hội, họ gặp nhiều khó khăn, rào cản trong cuộc sống, đặc biệt trong tìm kiếm cơ hội tham gia vào thị trường lao động. Nghiên cứu này tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của người khuyết tật tại Việt Nam, từ đó xác định mối tương quan giữa tình trạng việc làm của người khuyết tật với các biến độc lập chính là Sự hỗ trợ từ gia đình và Sự hỗ trợ từ xã hội. Kết quả chỉ ra có sự khác biệt về tỷ lệ có việc ở các nhóm người khuyết tật khác nhau. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ gia đình và xã hội đều tác động tích cực đến tình trạng việc làm của người khuyết tật. Nhóm cũng đề xuất một số thay đổi trong chính sách nhằm tăng cơ hội có việc đối với người khuyết tật tại Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách, lao động khuyết tật, người khuyết tật, việc làm
Tra cứu bài báo