Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo các môn kinh tế học trong bối cảnh kinh tế số

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 121-132
Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện nhằm: (1) Xác định các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học hiện nay tại các trường Đại học khối ngành kinh tế; (2) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học. Nghiên cứu đã khảo sát 215 sinh viên đại học và học viên cao học và thực hiện 20 phỏng vấn sâu cho cả sinh viên, giảng viên và chuyên gia tư vấn đào tạo. Mô hình hồi quy Binary Logistic được sử dụng để đánh giá tác động của các yếu tố đến đánh giá của sinh viên/học viên về chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai yếu tố tác động quan trọng đến chất lượng giảng dạy là Phương pháp giảng dạy và Sự tương tác giữa giảng viên- sinh viên. Trong đó, Phương pháp giảng dạy nhận được sự quan tâm cao từ phía người học. Từ đó, một số khuyến nghị về Phương pháp giảng dạy các môn Kinh tế học đã được đưa ra, nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, phương pháp giảng dạy, kinh tế học
Tra cứu bài báo