Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam giai đoạn 2004-2021

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 4-13
Tóm tắt: Bài viết sử dụng mô hình lực hấp dẫn và kỹ thuật phân tích số liệu bảng để tìm ra bằng chứng thực nghiệm nhằm làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố đến đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam trong giai đoạn 2004-2021. Kết quả thực nghiệm cho thấy tăng trưởng dân số, GDP thực bình quân đầu người, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và độ mở thương mại của các quốc gia đối tác, năng suất lao động tương đối của Việt Nam, và sự tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) có ảnh hưởng tích cực đến mở rộng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi khoảng cách địa lý là một rào cản đối với xuất khẩu của Việt Nam. Để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới, Việt Nam cần phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu nhằm tăng năng suất; tích cực thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới; và xuất khẩu nhiều hơn sang các nước trong khu vực và các nước phát triển.
Từ khóa: Xuất khẩu, FDI, mô hình lực hấp dẫn, năng suất lao động, REM
Tra cứu bài báo