Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 145-155
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng là đề tài nghiên cứu mang tính thời sự toàn cầu, tuy nhiên, gắn trong bối cảnh một quốc gia đang phát triển như Việt Nam hiện nay, nó lại chưa được quan tâm nhiều. Thông qua việc tổng quan nghiên cứu, tác giả đã đề xuất mô hình đánh giá mối quan hệ này. Sau khi tiến hành khảo sát 447 doanh nghiệp xây dựng ở nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước, bằng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính, bài báo chỉ ra hợp tác bảo vệ môi trường với khách hàng là phương pháp quản lý tối ưu vì nó tác động tích cực, đồng thời đến cả ba khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của kết quả hoạt động các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác môi trường nói chung dẫn đến hiệu quả tốt hơn so với giám sát môi trường.
Từ khóa: Doanh nghiệp xây dựng, giám sát môi trường, hợp tác môi trường, kết quả hoạt động, quản lý chuỗi cung ứng xanh
Tra cứu bài báo