Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam:Nghiên cứu tại các tỉnh/thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 156-162
Tóm tắt: Khu vực vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đã và đang chuyển mình, có những thay đổi mạnh mẽ trong khoảng thời gian 15 năm qua. Kích thích, đẩy mạnh tăng trưởng, các địa phương ở đây cũng đang đối mặt với các vấn đề về chất lượng của bộ máy công quyền hay bất bình đẳng thu nhập. Nghiên cứu tập trung vào đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, thể chế hay chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập tại khu vực trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020. Kết quả cho thấy rằng việc công khai, minh bạch thông tin sẽ giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên. Ngoài ra, việc cải thiện vấn đề tham nhũng ảnh hưởng không thuận chiều với bất bình đẳng thu nhập hay việc cải thiện thu nhập giữa các thành phần trong cư dân cũng không có tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này cho thấy rằng, các tỉnh/thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cần có những biện pháp phù hợp nhằm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng của thể chế cũng như giảm thiểu bất bình đẳng thu nhập.
Từ khóa: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, tăng trưởng kinh tế, chất lượng thể chế, bất bình đẳng thu nhập, phương pháp S-GMM
Tra cứu bài báo