Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới thay đổi cơ cấu ngành kinh tế tại vùng đồng bằng Sông Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 32-39
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới thay đổi cơ cấu ngành kinh tế tại vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2001- 2018. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mảng của 11 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và áp dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy tác động cố định với sai số chuẩn của Driscoll & Kraay (1998) để kiểm định tác động của FDI tới thay đổi cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng Sông Hồng. Nghiên cứu đã tìm thấy các kết quả chính sau: (1) FDI, nguồn vốn đầu tư trong nước và mức độ đô thị hoá có tác động tích cực đến thay đổi cơ cấu ngành kinh tế tại vùng đồng bằng sông Hồng; (2) Thu nhập bình quân đầu người trong vùng tăng lên tác động tích cực đến cơ cấu của ngành dịch vụ; (3) Tác động của độ mở thương mại không đáng kể lên thay đổi cơ cấu các ngành, trong khi đó lao động đã qua đào tạo tác động tiêu cực và không đáng kể đến thay đổi cơ cấu ngành kinh tế tại vùng đồng bằng sông Hồng.
Từ khóa: FDI, chuyển dịch cơ cấu ngành, đồng bằng sông Hồng
Tra cứu bài báo