Tác động của làm việc tại nhà đến hiệu quả công việc của giảng viên tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 98-109
Tóm tắt: Để phân tích những tác động của làm việc tại nhà đến hiệu quả công việc trong quá trình giảng dạy trực tuyến của giảng viên các trường đại học công lập tại Việt Nam khi đại dịch Covid-19 diễn ra, nghiên cứu xây dựng bảng hỏi và điều tra một mẫu với 296 quan sát. Các phân tích EFA, CFA và SEM trên cơ sở dữ liệu đã thu thập cho thấy làm việc tại nhà có tác động tích cực tới hiệu quả công việc, làm tăng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, ảnh hưởng tích cực đến động lực làm việc, làm giảm căng thẳng công việc… Trong tương lai, nếu các trường đại học có thể tạo được động lực làm việc thông qua việc cải thiện phúc lợi và thu nhập cho giảng viên thì việc áp dụng hình thức đào tạo blended learning trong bối cảnh bình thường mới sẽ giúp hiệu quả và chất lượng giảng dạy đại học không bị giảm đi mà thậm chí sẽ có sự cải thiện đáng kể.
Từ khóa: Làm việc tại nhà, hiệu quả công việc, căng thẳng công việc, động lực làm việc, Covid-19
Tra cứu bài báo