Tác động của số hóa tới hiệu suất môi trường – kinh nghiệm từ một số quốc gia trong khu vực liên minh Châu Âu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 133-144
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích tác động của số hóa đến hoạt động môi trường, với việc sử dụng bộ dữ liệu của 25 quốc gia trong khu vực Liên minh Châu Âu trong giai đoạn 2015- 2020. Các hoạt động của môi trường được thể hiện qua hai tiêu chí là bảo vệ sức khỏe của con người và bảo vệ hệ sinh thái. Trong khi đó, số hóa được thể hiện thông qua sự kết nối kỹ thuật số, sử dụng internet, khả năng tích hợp công nghệ kỹ thuật số trong kinh doanh và các dịch vụ công kỹ thuật số. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của số hóa doanh nghiệp và dịch vụ công kỹ thuật số đến sức khỏe môi trường và ảnh hưởng của kết nối cũng như kỹ năng kỹ thuật số tới hệ sinh thái. Ngoài ra, bằng việc xem xét những ảnh hưởng này theo thời gian, nghiên cứu cũng cho thấy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có những tác động bất lợi trong ngắn hạn, nhưng sẽ xuất hiện những tác động tích cực trong dài hạn.
Từ khóa: Các quốc gia Liên minh Châu Âu, chuyển đổi kỹ thuật số, hoạt động môi trường, tác động dài hạn, tác động ngắn hạn
Tra cứu bài báo