Ảnh hưởng của sự đa dạng đến kết quả đổi mới: Vai trò trung gian của hành vi đổi mới công việc

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304, tháng 10 năm 2022, tr. 59-66
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của đa dạng hóa, hành vi đổi mới công việc và kết quả đổi mới. Mẫu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát 295 nhân viên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Dữ liệu được phân tích thông qua kỹ thuật kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khẳng định và kiểm định giả thuyết theo mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy đa dạng hóa về độ tuổi, giới tính đều ảnh hưởng tích cực đến hành vi đổi mới công việc và kết quả đổi mới. Hành vi đổi mới công việc ảnh hưởng tích cực đến kết quả đổi mới và đồng thời đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa đa dạng hóa và kết quả đổi mới. Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý đối với các nhà quản trị trong lĩnh vực ngân hàng để gia tăng hành vi đổi mới và kết quả đổi mới.
Từ khóa: Đa dạng hóa, hành vi đổi mới, kết quả đổi mới, ngân hàng
Tra cứu bài báo