Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Những bước đi ban đầu và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304, tháng 10 năm 2022, tr. 39-47
Tóm tắt: Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng tất yếu của thế giới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 mà Việt Nam cũng không là một ngoại lệ. Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp nhằm đánh giá thực trạng bước đầu phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy: mặt dù kinh tế tuần hoàn là lĩnh vực rất mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng những thành quả ban đầu của các loại hình kinh tế tuần hoàn đã xuất hiện trên một số lĩnh vực như: tái chế, năng lượng tái tạo, kinh tế chia sẻ và mang lại hiệu quả tốt cho kinh tế, xã hội và môi trường. Để tiếp tục phát triển kinh tế tuần hoàn, Nhà nước cần có chủ trương rõ ràng, hoàn thiện môi trường pháp luật và thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ để kinh tế tuần hoàn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, tái chế, năng lượng tái tạo, kinh tế chia sẻ
Tra cứu bài báo