Tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể chế cấp tỉnh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304, tháng 10 năm 2022, tr. 48-58
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể chế cấp tỉnh đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thông qua dữ liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kết hợp với dữ liệu thống kê của PCI Việt Nam năm 2020. Kết quả từ mô hình hồi quy OLS chỉ ra rằng cấu trúc vốn có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, tác động của chất lượng thể chế PCI lại phụ thuộc vào chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, PCI có tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp và giá trị sổ sách trên một cổ phiếu, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, kết quả từ mô hình hồi quy không gian SLX cho thấy cả cấu trúc vốn và chất lượng thể chế cấp tỉnh đều chỉ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có trụ sở hoạt động trong cùng một tỉnh. Từ kết quả trên, bài báo đề xuất các khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, hiệu quả tài chính, PCI, chất lượng thể chế cấp tỉnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tra cứu bài báo