Vai trò của chất lượng cảm nhận điểm đến đối với sự hài lòng và ý định quay lại của khách du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm ở Tây Nguyên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304, tháng 10 năm 2022, tr. 77-88
Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định vai trò của chất lượng cảm nhận điểm đến đối với sự hài lòng và ý định quay lại của khách du lịch tại Tây Nguyên. Phân tích dữ liệu từ khảo sát 366 khách du lịch đến Tây Nguyên cho thấy chất lượng cảm nhận điểm đến với bốn thành phần cơ bản là điểm thăm quan, khả năng tiếp cận, tiện nghi và các hoạt động, có tác động trực tiếp tích cực đến sự hài lòng và ý định quay lại của khách du lịch cũng như sự hài lòng có tác động tích cực đến ý định quay lại của khách du lịch. Bên cạnh đó, sự hài lòng của khách du lịch cũng có vai trò trung gian quan trọng trong tác động của chất lượng cảm nhận điểm đến đến ý định quay lại của khách du lịch. Những phát hiện này là cơ sở gợi ra những hàm ý kinh doanh trong việc cải thiện chất lượng cảm nhận điểm đến, sự hài lòng và ý định quay lại của du khách khi đến Tây Nguyên.
Từ khóa: Chất lượng cảm nhận điểm đến; Sự hài lòng; Ý định quay lại; Khách du lịch; Tây Nguyên
Tra cứu bài báo