Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 35-44
Tóm tắt: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận là việc nhà quản lý của công ty tác động và làm thay đổi các báo cáo tài chính nhằm điều chỉnh thông tin đặc thù mà công ty cung cấp và qua đó nhằm ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu của công ty trên thị trường. Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy tác động cố định nhằm xem xét ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận và cấu trúc sở hữu đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty trên bộ dữ liệu bảng với mẫu bao gồm toàn bộ các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2007-2017. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị công ty sẽ làm tăng đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Ngoài ra, ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến đồng biến động giá cổ phiếu sẽ tăng lên (giảm xuống) theo tỷ lệ sở hữu nhà nước (sở hữu nhà đầu tư nước ngoài) trong cấu trúc sở hữu của các công ty niêm yết.
Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, hành vi điều chỉnh lợi nhuận, đồng biến động giá cổ phiếu
Tra cứu bài báo