Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia quản lý rừng phòng hộ của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 45-54
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của các nhân tố đến mức độ tham gia quản lý rừng phòng hộ của đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định. Mức độ tham gia quản lý rừng được đánh giá thông qua các khâu từ lên kế hoạch, thực hiện đến giám sát. Ngoài các yếu tố đặc điểm hộ gia đình, nghiên cứu phát hiện thấy sự hỗ trợ - kinh tế, giáo dục, nhận thức và tổ chức quản lý cũng ảnh hưởng đến mức độ tham gia. Mặt khác, so với hình thức quản lý rừng theo hộ gia đình, quản lý rừng theo hình thức cộng đồng dân cư có ưu thế hơn trong việc thu hút người dân tham gia vào khâu thực hiện và giám sát. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường mức độ tham gia quản lý rừng của người dân.
Từ khóa: Cộng đồng; Dân tộc thiểu số; Quản lý rừng; Rừng phòng hộ
Tra cứu bài báo