Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch phượt: trường hợp khách du lịch nội địa đến Bình Định

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 55-64
Tóm tắt: Du lịch phượt là một thị trường mới nổi trong thời gian gần đây. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Bình Định của khách du lịch phượt. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sau khi tiến hành kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy, ngoài yếu tố nhân khẩu học và đặc điểm chuyến đi, có ba yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của du khách phượt được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt là: hình ảnh điểm đến, nguồn thông tin điểm đến và động cơ du lịch. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy du khách phượt quyết định lựa chọn điểm đến Bình Định trong thời gian tới.
Từ khóa: Khách du lịch phượt, Bình Định, lựa chọn điểm đến, động cơ du lịch
Tra cứu bài báo