Các yếu tố tác động đến nguy cơ đóng cửa ở khu vực tư nhân trong đại dịch COVID-19

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 15-24
Tóm tắt: Nghiên cứu điều tra tác động của các yếu tố đến nguy cơ đóng cửa doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong đại dịch COVID-19. Dữ liệu được thu thập từ cuộc Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới. Kết quả phân tích mô hình logit thứ bậc cho thấy xác suất đóng cửa, thâm hụt thanh khoản và trì hoãn trả nợ ít xảy ra đối với các doanh nghiệp duy trì được mức tăng trưởng doanh số, số giờ hoạt động, số lao động thời vụ, nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung đầu vào. Trong khi đó, tăng cường hoạt động kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ của các tổ chức tài chính và chính phủ không giúp các doanh nghiệp giảm bớt nguy cơ. Mặt khác, khả năng sống sót cao hơn được phát hiện thấy ở ngành sản xuất, các doanh nghiệp ở châu Âu, Tây Á và ở các nước đang phát triển. Kết quả nghiên cứu hàm ý các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân trong đại dịch như tăng tính linh hoạt của thị trường lao động hoặc nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ.
Từ khóa: Nguy cơ đóng cửa, khủng hoảng COVID-19, khu vực tư nhân, mô hình logit thứ bậc.
Tra cứu bài báo