Cú sốc cung - cầu do đại dịch covid-19 và hàm ý chính sách tài khóa cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 4-14
Tóm tắt: Đại dịch Covid 19 đã gây ra các cú sốc cung và cầu nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Bằng cách tiếp cận dựa trên nền tảng của mô hình kinh tế vĩ mô Kaleckian về tăng trưởng và phân phối trong ngắn hạn, nghiên cứu này tiến hành phân tích ảnh hưởng của cú sốc cung thông qua chỉ số quản lý thu mua (PMI), tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp. Nghiên cứu cũng xem xét ảnh hưởng của cú sốc cầu qua Chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI), mức độ tiêu dùng cuối cùng, tốc độ tăng tích lũy tài sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, hoạt động đầu tư và cán cân thương mại của Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp liên quan tới chính sách tài khóa để hỗ trợ cho tổng cung và tổng cầu như đầu tư cải thiện chất lượng lao động, tăng cường đầu tư công, đi sâu vào chất lượng của các gói hỗ trợ doanh nghiệp và đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh
Từ khóa: COVID-19, cú sốc cầu, cú sốc cung, chính sách tài khóa
Tra cứu bài báo