Tác động của du lịch quốc tế đến tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Châu Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 304(2), tháng 10 năm 2022, tr. 25-34
Tóm tắt: Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng động và phương pháp ước lượng OLS, FE, FGSL và GMM để tìm ra tác động của du lịch quốc tế đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của 22 quốc gia tại Châu Á từ năm 1995 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng du lịch quốc tế có tác động thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia Châu Á. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng tìm thấy được tác động của du lịch quốc tế đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ nét tại các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập trung bình thấp. Ngược lại, đối với các quốc gia có thu nhập trung bình cao tác động này lại không có ý nghĩa thống kê.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, du lịch quốc tế, dữ liệu bảng
Tra cứu bài báo