Phương thức làm việc tại nhà và kết quả công việc của nhân viên kinh doanh trong bối cảnh COVID-19

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305, tháng 11 năm 2022, tr. 51-61
Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi phương thức làm việc tại nhà của các doanh nghiệp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sử dụng kết hợp phương pháp định tính – phỏng vấn sâu và phương pháp định lượng với cuộc khảo sát 304 nhân viên một số doanh nghiệp ở Việt Nam, nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ trực tiếp giữa phương thức làm việc tại nhà và kết quả công việc và vai trò trung gian của sự thỏa mãn trong công việc, động lực làm việc trong mối quan hệ này. Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu đều được chấp nhận, ngoại trừ giả thuyết về mối quan hệ giữa phương thức làm việc tại nhà và động lực làm việc, giả thuyết về vai trò trung gian của động lực làm việc. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một vài đề xuất cho nhà quản trị và nhân viên doanh nghiệp Việt Nam nhằm cải thiện kết quả công việc của nhân viên.
Từ khóa: Covid-19, Kết quả công việc, Phương thức làm việc tại nhà
Tra cứu bài báo