Tác động của phong cách lãnh đạo đến hoạt động đổi mới sáng tạo: Bằng chứng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305, tháng 11 năm 2022, tr. 20-28
Tóm tắt: Đổi mới được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đã có nhiều nghiên cứu xem xét về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, bài báo này được xem là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét phong cách của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Dựa trên bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu chỉ ra rằng những đặc điểm của các nhà quản lý cấp cao như sự ưa thích rủi ro cũng như phong cách thích hoạt động sáng tạo đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả đổi mới của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng phong cách lãnh đạo của người quản lý là một yếu tố rất quan trọng khi doanh nghiệp tuyển dụng, thăng chức và đàm phán kế hoạch trả lương cho họ.
Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, cải tiến, SMEs, Vietnam
Tra cứu bài báo