Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và hợp tác xã về môi trường đầu tư trong nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 173-182
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và hợp tác xã về môi trường đầu tư trong nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Kết quả phân tích dựa trên khảo sát 44 doanh nghiệp và 104 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình. Kết quả cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và hợp tác xã về môi trường đầu tư trong nông nghiệp tỉnh Hòa Bình theo mức độ quan trọng như sau: Chính sách thu hút đầu tư; Nguồn nhân lực trong nông nghiệp; Cơ sở hạ tầng; Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; Lợi thế ngành đầu tư; và chi phí đầu vào canh tranh.
Từ khóa: Sự hài lòng của doanh nghiệp và hợp tác xã, môi trường đầu tư trong nông nghiệp, Hòa Bình
Tra cứu bài báo