Chuyển đổi số trong hợp tác xã quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 58-68
Tóm tắt: Chuyển đổi số trong hợp tác xã giúp tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn và bắt kịp xu thế thời đại. Nghiên cứu này sử dụng cơ sở dữ liệu của ICA & Euricse (2019) với 50 hợp tác xã lớn nhất thế giới về doanh thu để thực hiện tổng quan về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như vai trò của chuyển đổi số trong quản trị hợp tác xã. Kết quả cho thấy các công nghệ số được ứng dụng trong các hợp tác xã có sự khác biệt so với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác do sự khác biệt về nhu cầu và hình thức tổ chức. Công nghệ Internet vạn vật và dữ liệu lớn, điện toán đám mây được áp dụng nhiều nhất nhằm giải quyết các ưu tiên của hợp tác xã. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất hàm ý chính sách cho phát triển hợp tác xã ở Việt Nam.
Từ khóa: Chuyển đổi số, hợp tác xã, Việt Nam
Tra cứu bài báo