Công bằng và hiệu quả trong phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình tỉnh Bắc Giang

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 123-133
Tóm tắt: Nghiên cứu lựa chọn tỉnh Bắc Giang là địa bàn thực hiện đánh giá sự phù hợp trong phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình với mẫu điều tra gồm 438 quan sát. Phương pháp thống kê mô tả và phương pháp thông kê suy luận được sử dụng để phân tích số liệu. Nghiên cứu chỉ ra rằng phân bố đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang là chưa thực sự hiệu quả, tình trạng manh mún và mất công bằng vẫn còn tồn tại. Giải pháp tỉnh Bắc Giang cần thực hiện là liên kết trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Từ khóa: Hiệu quả, Công bằng, Phân bố đất nông nghiệp, Hộ gia đình, tỉnh Bắc Giang
Tra cứu bài báo