Đánh giá thực trạng hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 134-143
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh nguồn số liệu thứ cấp, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 90 hộ nông dân ở 3 phường, xã đại diện để thu thập các ý kiến đánh giá về hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị xã. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động khuyến nông bao gồm công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn và tư vấn, dịch vụ khuyến nông được triển khai khá tích cực trên địa bàn thị xã và đạt được những kết quả đáng kể, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Mặc dù vậy, hoạt động khuyến nông của thị xã vẫn còn những tồn tại do nguồn kinh phí hạn hẹp, do năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông, do những bất cập trong chính sách khuyến nông của Nhà nước. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.
Từ khóa: Khuyến nông, hộ nông dân, sản xuất nông nghiệp, thị xã Quảng Yên
Tra cứu bài báo