Đào tạo nghề cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 2-11
Tóm tắt: Nông nghiệp công nghệ cao góp phần tăng hiệu suất sử dụng đầu vào, tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường. Chất lượng nhân lực thấp đang là rào cản trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều bất cập: Tập trung vào đào tạo kỹ thuật sản xuất theo nghề cũ, chưa đào đạo được nghề mới áp dụng công nghệ cao; Chương trình đào tạo nghề chưa gắn với tiến bộ kỹ thuật mới trong bảo quản, chế biến và kinh doanh nông sản; Phương pháp đào tạo chủ yếu vẫn là dạy lý thuyết, chưa trú trọng thực hành; Cơ sở hạ tầng, thiết bị lạc hậu. Để khắc phục hạn chế đó, các giải pháp được đề xuất bao gồm: Dự báo chính xác nhu cầu học nghề nông nghiệp công nghệ cao; Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao; Đổi mới nội dung và hình thức đào tạo; Xã hội hóa đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao; và Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao.
Từ khóa: Nông nghiệp, công nghệ cao, đào tạo nghề.
Tra cứu bài báo