Giải pháp phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 163-172
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thời gian tới. Qua khảo sát 80 tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị dược liệu tại Yên Thủy cho thấy dược liệu được bán qua 5 kênh chính, trong đó kênh tiêu thụ bởi thu gom địa phương và bán trực tiếp cho cơ sở chế biến chiếm ưu thế với 40% sản lượng. Liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi bị hạn chế về tuân thủ cam kết. Nghiên cứu đề xuất 07 giải pháp gồm: Nâng cao trình độ canh tác cho cơ sở trồng dược liệu; Thúc đẩy hình thành và nâng cấp các mối liên kết trong chuỗi; Đổi mới công nghệ chế biến sâu; Cải tiến cách thức kết nối thị trường tiêu thụ; Kết hợp phát triển dược liệu bản địa chủ lực với bảo tồn và phát triển dược liệu quý; Thương mại hóa các sản phẩm dược liệu chế biến đạt OCOP; Cải thiện cơ sở hạ tầng vùng sản xuất dược liệu để nâng cao hiệu quả toàn chuỗi.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, dược liệu, chuỗi giá trị dược liệu
Tra cứu bài báo