Giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 102-113
Tóm tắt: Nghiên cứu này đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phương pháp phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững gồm 19 tiêu chí (7 tiêu chí kinh tế, 6 tiêu chí xã hội và 6 tiêu chí môi trường) từ mức “không bền vững” đến “bền vững” trong đoạn [0, 1]. Kết quả cho thấy, phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La đạt mức “tương đối bền vững” (chỉ số thang đo đạt 0,454/1).Điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; thời tiết diễn biến phức tạp; trình độ sản xuất thấp là những khó khăn chính trong phát triển bền vững xoài. Vì vậy, giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững của tỉnh Sơn La, bao gồm (i) nhóm giải pháp kinh tế (giống, vật tư đầu vào; khoa học, kỹ thuật; liên kết; thị trường;...); (ii) nhóm giải pháp xã hội (cải thiện nguồn lực; đào tạo lao động; tham gia hợp tác xã;...) và (iii) nhóm giải pháp môi trường (sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường;...).
Từ khóa: Phát triển bền vững, xoài Sơn La, Chỉ số
Tra cứu bài báo