Hệ thống tiêu chí đánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 12-21
Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại những thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn Việt Nam. Chương trình huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức chính trị - xã hội. Các nghiên cứu trước đây đã làm rõ các vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhưng chưa có công trình nào đưa ra các tiêu chí đánh giá tổng thể vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, nghiên cứu này tiến hành xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá vai trò của các tổ chức này theo 5 nhóm: (1) thiết kế chương trình; (2) tuyên truyền, vận động; (3) huy động nguồn lực; (4) triển khai thực hiện và (5) giám sát, phản biện. Việc xác định được tiêu chí đánh này đặc biệt giúp phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.
Từ khóa: Tổ chức chính trị - xã hội, nông thôn mới, vai trò, tiêu chí
Tra cứu bài báo