Năng lực phân loại rác tại nguồn của hộ gia đình ở thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 114-122
Tóm tắt: Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là một hành vi được khuyến khích hiện nay ở các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai đã triển khai chương trình phân loại rác thải tại nguồn từ cuối năm 2015 nhưng cho tới nay tỷ lệ rác thải đã phân loại có lẫn tạp chất còn cao do hạn chế về năng lực phân loại rác của người dân. Bằng việc vận dụng mô hình năng lực ASK (Thái độ - kỹ năng - kiến thức), nghiên cứu này tiến hành khảo sát 228 hộ gia đình nhằm đánh giá năng lực phân loại rác tại nguồn của hộ gia đình ở thành phố Lào Cai. Kết quả cho thấy năng lực phân loại rác của hộ gia đình đều có trọng số dưới 75% so với khả năng có thể đạt được. Kết quả phân tích từ mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng tới năng lực phân loại rác của hộ như số năm đi học, số năm sống tại thành phố Lào Cai và số trẻ trong hộ. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số các giải pháp nhằm góp phần cải thiện năng lực phân loại rác cho hộ gia đình ở thành phố Lào Cai.
Từ khóa: Thái độ, năng lực, kiến thức, kỹ năng, phân loại rác tại nguồn
Tra cứu bài báo