Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh tại tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 154-162
Tóm tắt: Điện Biên là tỉnh trong vùng Tây Bắc có lợi thế về đất đai nên thích hợp phát triển chăn nuôi bò thịt. Tuy nhiên, chăn nuôi bò thịt của Tỉnh vẫn theo phương thức quảng canh truyền thống nên sản lượng còn hạn chế. Phương thức thâm canh bước đầu đã có nhưng còn ở mức độ thấp. Do vậy, nghiên cứu đưa ra tiêu chí các hộ có chuồng nuôi kiên cố có thể coi là theo hướng chăn nuôi thâm canh. Sử dụng hàm Logit và các kiểm định cho thấy giữa các nhóm hộ không có sự khác nhau rõ rệt về điều kiện chăn nuôi. Diện tích trồng cỏ, kinh nghiệm của hộ, tiêm phòng vắc xin hay tham gia tập huấn là những yếu tố ảnh hưởng đến hướng chăn nuôi thâm canh của hộ. Vì vậy, các giải pháp cần chú ý là các biện pháp tổng thể đa ngành. Mở rộng tiếp cận thông tin cho các hộ thông qua chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm sở thích hay trong thôn, bản cũng nên được ưu tiên.
Từ khóa: Chăn nuôi bò thịt, thâm canh, Điện Biên
Tra cứu bài báo